Pro Pakuri Finland ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Pro Pakuri Finland ry, ja sen kotipaikka on Mikkeli.

Yhdistys toimii valtakunnallisesti.

Yhdistys voi käyttää epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä Pakuri ry.

2. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä suomalaisen pakurin tunnettavuutta ja käyttoa, sekä sen viljelijoiden, tuottajien että jatkojalostajien välistä yhteistoimintaa, parantaa tuotannon ja tuotteistamisen yleisiä toimintaedellytyksiä sekä edistää ja kehittää aihepiiriin liittyvää elinkeinotoimintaa, tiedon tuottamista että välittämistä ja myötavaikuttaa aihepiiriin liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen kautta. Yhdistys on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. määrittelee ja kehittää suomalaiseen pakuriin liittyvää elinkeinotoiminnan sisältöä ja näin
toimii alan verkostoitumis-, jakelu-, vienti- ja viranomaisyhteistyössä keskeisenä toimijana
2. määrittelee ja kehittää muihin erikoisienin ja metsän ei-puupohjaisiin tuotteisiin liittyvää elinkeinotoiminnan sisaltöä ja näin toimii alan verkostoitumis-, jakelu-, vienti- ja viranomaisyhteistyössä keskeisenä toimijana
3. kokoaa ja välittää suomalaiseen pakuriin ja muihin yllämainittuihin tuotteisiin liittyvää tietoa ja harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa
4. järjestää seminaareja ja konferensseja sekä harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa
5. ylläpitää yhdistyksen omia internet-kotisivuja
6. suunnittelee ja toteuttaa suomalaiseen pakuriin ja muihin erikoisieniin ja metsän ei­-puupohjaisiin tuotteisiin liittyvää elinkeinotoimintoja tukevaa tutkimus-ja kehittämishanketoimintaa
7. osallistuu yhdistyksen aihepiiriin koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee alaan liittyviä aloitteita
8. on yhteistoiminnassa yhdistyksen toiminnan edistämiseen vaikuttavien muiden toimijoiden kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti.
9. hankkii jäsenetuja yhdistyksen jäsenille sekä neuvoo ja opastaa jäseniään

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan raha-avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, ja hakea hankerahoitusta.

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Yhdistyksen jäsenet
Yhdistykseen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteis tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yritysjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen aihepiiriin liittyvää elinkeinotoimintaa harjoittava
oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen aihepiiriin liittyvä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yritysjäsenet, yhteisöjäsenet, henkilöjäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätio, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilo, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittaväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä ja/tai toimeksiannon vastaanottaneena sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut sekä muut jäsenvelvoitteet
Yritysjäseniltä, yhteisöjaseniltä, henkilöjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittavän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Jäsenmaksuja voidaan vuosikokouksen päätöksellä porrastaa eri jäsenryhmissä. Jäsenmaksujen porrastuksesta ja porrastusperusteen valinnasta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Porrastusperusteet ovat jäsenryhmittäin:

Yhteisöjäsenet:
1. Elinkeinotoimintaa harjoittavien oikeuskelpoisten yhteisöjen tai yksityisten henkilöiden muodostamat oikeuskelpoiset yhteisöt eroteltuna muista yhteisöistä ja säätiöistä sekä
Säännöt
2. elinkeinotoimintaa harjoittavien oikeuskelpoisten yhteisöjen tai yksityisten henkilöiden muodostamat yhteisöt niiden jäsenmäärän perusteella.

Yritysjäsenet:
1. Elinkeinotoiminnan päätoimisuuden tai
2. liikevaihdon perusteella sekä
3. oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt eroteltuna.

Henkilöjäsenet:
1. Opiskelijat eroteltuna muista henkilöistä

Kannattavat jäsenet:
1. Yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt eroteltuina sekä
2. oikeuskelpoiset yhteisöt niiden liikevaihdon perusteella.

Yhdistyksen yhteisö-, yritys- ja henkilöjäsenillä on velvollisuus yhdistyksen kokouksen päättämässä laajuudessa

1. ilmoittaa vuosittain yhdistyksen hallitukselle tai sen nimeämälle toimikunnalle liikesalaisuuksia
paljastamattomia tietoja tilastojen kokoamiseksi ja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi
2. osallistua yhteisesti toteutettaviin, yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa tukeviin
toimenpiteisiin.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä (2) kaksi varajäsentä, jotka valitaan yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten piiristä.

Hallituksen toimikausi on tilikauden välinen aika. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajasenet valitaan kerrallaan kolmeksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja se valitaan kerrallaan yhdeksi toimikaudeksi hallituksen varsinaisten jäsenten joukosta hallituksen valitsemana. Syyskokouksessa ilmoitetaan erovuorossa olevat hallituksen jäsenet. Erovuorossa voi olla kerrallaan 2 hallituksen jasentä. Yhdistyksen syyskokous valitsee uudet hallituksen jäsenet yhdistyksen jäsenten joukosta. Myös erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen seuraavaksi 3 vuotiskaudeksi, jos kokouksessa läsnä olevien äänestyksen tulos niin haluaa. Äänestää ei voi valtakirjalla kokouksessa eli vain läsnäolevat voivat osallistua äänestykseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus myös valitsee tarvittavat toimikunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtaviä.

Kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistujalla ei ole äänioikeutta. Kokouksessa läsnä oleva voi äänestää vain yhdella valtakirjalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus laatii toimintasuunnitelman ja seuraa puolivuosittaisella raportoinnilla sen toteutumista ja tekee tarvittavia päivityksiä.

Hallitus voi kokoontua myös puhelimitse, videoneuvottelulaitteiden avulla tai muita tietoverkkojen välineitä käyttäen, kunhan on varmistettu, että kaikilla hallituksen jäsenillä on siihen mahdollisuus ja kaikki hallituksen jäsenet tämän yksimielisellä päätöksellään hyväksyvät.

Hallitus on päätosvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden myös muille henkilöille siten, että nämä kirjoittavat yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa, jossa käsitellään edellisen vuoden asiat ja syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa, jossa käsitellään seuraavan vuoden asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös muualla kuin sen kotikunnassa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhteisöjasenellä, yritysjäsenellä, henkilöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sahköpostilla niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite ja lisäksi julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen ylläpitämillä internet­-kotisivuilla tai ilmoituksella yhdistyksen kokouksen määräämässä lehdessä.

11. Kevatkokous (entinen vuosikokous)
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. tarkastetaan paikalla olevien yhteisö-, yritys- ja kunniajäsenten edustajien valtakirjat, todetaan paikalla olevat henkilöjäsenet sekä todetaan läsnä olevien äänimäärä
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 10. pykälän puitteissa.
9. kasitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, (2) kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa (2) kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Tarkastetaan paikalla olevien yhteisö-, yritys- ja kunniajäsenten edustajien valtakirjat, todetaan paikalla olevat henkilöjäsenet sekä todetaan läsnäolevien äänimäärät.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet porrastusperusteineen.
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
8. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan ole valittava, jos tilintarkastaja on tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syyskokoukselle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Saantojen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.